s

Bradford's Collection

3'8"x5'6" Borchalo Kazak

$3,500.00

Bradford's Collection

3'8"x5'6" Borchalo Kazak

$3,500.00

Hand knotted in Georgia

Circa 1890-1900

100% wool

All natural dyes